Greece, Tango Marathon

Pandora Tango Marathon 2016

The First Edition of what is probably going to be a new star in the tango marathon circuit: Pandora Marathon in Greece.

Pandora Tango Marathon 2016

Pandora Tango Marathon 2016

Also check out: